وطن يعني اذان عشق گفتن
وطن يعني غبار از عشق رفتن
نماز خون به خونين شهر خواندن
مهاجم را ز خرمشهر راندن
سپاه جان به خوزستان كشيدن
شهادت را به جان ارزان خريدن
وطن يعني هدف يعني شهامت
وطن يعني شرف يعني شهادت
وطن يعني شهيد ، آزاده ، جانباز
شلمچه ، پاوه ، سوسنگرد ، اهواز
وطن يعني شكوه سرفرازي
وطن يعني ز عالم بي نيازي
وطن يعني گذشته ، حال ، فردا
تمام سهم يك ملت ز دنيا
وطن يعني چه آباد و چه ويران
وطن يعني همين جا ، يعني ايران


 

نوشته شده توسط سرباز ولایت در چهارشنبه دوم تیر ۱۳۸۹ ساعت . - لينک ثابت